Sranda a veselosti - Perličky a překecy

Česká přísloví vědecky

Přesné definice českých přísloví např. "Tichá voda břehy mele", "Dvakrát měř, jednou řež", "Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá", "Díra - nedíra, furt se natírá",...

Česká přísloví přeložená do vědecké češtiny:

1. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.
(Tichá voda břehy mele.)

2. Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy se blíží k nule.
(Jablko nepadá daleko od stromu.)

3. Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae.
(Mnoho psů - zajícova smrt.)

4. Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.
(Dvakrát měř, jednou řež.)

5. Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.
(Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.)

6. Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.
(Komu se nelení, tomu se zelení.)

7. Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými.
(Jednooký mezi slepými králem.)

8. Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.
(Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.)

9. Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.
(Pod svícnem bývá tma.)

10. Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.
(Malé ryby - taky ryby.)

11. Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.
(Studený máj v stodole ráj.)

12. Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.
(Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.)

13. Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.
(Bez práce nejsou koláče.)

14. Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.
(Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.)

15. Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým behavioristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.
(Co tě nepálí, nehas.)

16. Inhabitanti Kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.
(Pečení holubi nelítají do huby.)

17. Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální stránkou nejvyššího bodu přičitatelnosti v souboru primitivně mytologických představ.
(Vzduch - boží duch.)

18. Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace.
(Devatero řemesel - desátá bída.)

19. Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.
(Na sv. Řehoře šelma sedlák, který neoře.)

20. Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu procesu nanášení laku na jeho povrch.
(Díra - nedíra, furt se natírá.)

Autor: matematik
Editor: redakce
Vytvořeno: 02.05.2001 12:00
Poslední změna: 02.05.2001 12:00

RSS

Hodnocení: 3.90 (31x)
5-skvělé
4-dobré
3-průměr
2-nic moc
1-nepovedenéCopyright © mars69 2000-2024, webmaster@people.cz